Polityka, Dobre miejsce reklamowe podstawa - zdjęcie, fotografia

Kampania wyborcza do Parlamentu już się rozpoczęła. Komitety, partie polityczne i sami kandydaci zaczęli już być aktywni w mediach – począwszy od konferencji prasowych, po konwencje, czy przekazywane informacje ze swojej działalności. Z tego względu postanowiliśmy przypomnieć kilka istotnych kwestii związanych z prowadzeniem kampanii.

Po pierwsze i najważniejsze, wszelkie materiały wyborcze powinny być opisane. Chodzi o to, że musi na nich widnieć informacja, iż zostały sfinansowane ze środków zarejestrowanego komitetu wyborczego. Ani komitet, ani żaden z kandydatów nie może posługiwać się materiałami czy gadżetami, które nie zawierają takich informacji. Jeśli ta formalność zostanie niedopełniona, może zostać zakwestionowane rozliczenie finansowe i wówczas nie będzie zwrotu środków z budżetu państwa wydanych na wszelkie reklamy wyborcze. Partia może zostać również pozbawiona dotacji z budżetu państwa, co ma zagwarantowane w przypadku przekroczenia określonej liczby głosów i prawidłowego rozliczenia kampanii wyborczej.

Konkurentom poszczególnych formacji przypominamy również, że niszczenie lub kradzież materiałów wyborczych jest penalizowana. Policja może ukarać mandatem karnym za zrywanie plakatów, niszczenie bilbordów, jak również kradzież. Mandat można otrzymać także za domalowywanie na plakatach choćby wąsów, czy okularów, albo napisów, które w wersji oryginalnej się nie pojawiają.

Ale jest również ciekawa sprawa, o której część kandydatów nie pamięta lub być może nie wie. Za chwilę w samochodach osób prywatnych pojawią się plakaty lub inna reklama poszczególnych kandydatów. Tu wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są jasne. Prywatne auto jak najbardziej może poruszać się z takim plakatem, ale pod pewnymi warunkami.

Zakupy materiałów niezbędnych do korzystania przez komitet wyborczy z przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, powinny być finansowane ze środków komitetu wyborczego oraz wliczone do przysługującego mu limitu wydatków. Ponoszenie tych wydatków przez osobę fizyczną stanowi niedopuszczalną ustawowo darowiznę niepieniężną na rzecz komitetu wyborczego. Komitet wyborczy powinien zawrzeć z osobą udostępniającą przedmioty lub urządzenia umowę użyczenia, która powinna wskazywać, że to komitet wyborczy będzie ponosił koszty zakupu materiałów w zakresie niezbędnym do prowadzenia kampanii wyborczej” – przekazał w komunikacie Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Podobnie ma się sprawa z usługą w postaci kierowania prywatnym pojazdem, na którym widoczne są materiały wyborcze. Ale już ta usługa kierowania pojazdem udostępnionym nieodpłatnie komitetowi wyborczemu nie mieści się w katalogu świadczeń nieodpłatnych, które komitet wyborczy może przyjąć. PKW przypomina, że może ona być świadczona jedynie odpłatnie.

Komitet wyborczy pokrywa zatem ze swoich środków koszty paliwa zużytego przy korzystaniu z nieodpłatnie udostępnionych mu pojazdów mechanicznych, koszty usługi kierowania pojazdem oraz inne koszty związane z eksploatacją tych pojazdów” – wyjaśnia Wiesław Kozielewicz.

Tymczasem już rozpoczęła się walka o dobre miejsca reklamowe. Na początku zajmowane są zazwyczaj te dobrze widoczne, jak na przykład w pasach drogowych, czy w miejscach, gdzie przebywa lub przechodzi dużo ludzi. Pod koniec kampanii wyborczej zazwyczaj materiały wyborcze, w tym plakaty i bannery pojawiają się w różnych miejscach, często bardzo nietypowych, jak cmentarze czy nawet śmietniki. Niekiedy wiszą bez pozwolenia i byle jak.

Po dniu głosowania kandydaci mają 30 dni na usunięcie wszystkich materiałów wyborczych. Liczonych od dnia zakończenia wyborów. Jeśli tego obowiązku nie dopełnią, mogą im grozić mandaty karne w wysokości nawet 500 zł za każdy nieusunięty materiał.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska/ Foto: MN)

Dobre miejsce reklamowe to podstawa komentarze opinie

  • i.Bialystok.pl - niezalogowany 2019-09-10 22:31:57

    https://ibialystok.blogspot.com/2019/09/truskolaski-powiesi-sie-nielegalnie.html NePOTyzm! Zgodnie z prawem Tata nie może wydawać decyzji dla syna? Tadeusz Truskolaski jako prezydent Białegostoku wynajmuje miejsce na banery wyborcze syna Krzysztofa Truskolaskiego? Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ 5 Wyłączenie pracownika oraz organu: „Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3, 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. Art. 26 § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę, 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. § 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama