Polityka, zarabia poseł - zdjęcie, fotografia

8 016,70 zł brutto - tyle wynosi podstawowe uposażenie posła na Sejm RP. Ale to nie jedyne pieniądze, jakie co miesiąc wpływają na konta parlamentarzystów. Do tego dochodzi dieta czy dodatki funkcyjne, jak też ryczałt na prowadzenie biur poselskich. Ponadto sprawujący mandaty mogą liczyć na dodatkowe profity, np. bezpłatne bezpłatne przejazdy komunikacją zbiorową, miejską czy przeloty w krajowym ruchu lotniczym.

Uposażenie traktowane jest jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Ta podstawowa pensja poselska to 8 016,70 zł brutto, co odpowiada wysokości 80 proc. wynagrodzenia sekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat, przy czym uposażenie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz pobierane są od niego składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), jak też ubezpieczenie zdrowotne. Daje to około 5,5 tys. zł na rękę. Wcześniej kwota brutto wynosiła około 10 tysięcy zł (w granicach 7 tys. zł netto), ale po dość zagorzałej debacie publicznej na temat wysokości zarobków polityków, w 2018 Sejm przyjął odpowiednią ustawę o obniżeniu uposażenia parlamentarzystów o 20 proc.

Wszystkim posłom przysługuje prawo do otrzymywanie diety parlamentarnej, który wynosi 25 proc. uposażenia. To 2 505,20 zł brutto. Jest ona wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pieniądze te przysługują posłowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta nie jest traktowana jako wynagrodzenie, nie może być zajęta w drodze egzekucji, np. przez komornika. W razie delegacji zagranicznych, dietę podnosi się o 75 proc.

Warto zaznaczyć, że uposażenie i dieta mogą zostać obniżone przez Marszałka Sejmu w przypadku w wysokości 1/30 w przypadku, gdy poseł nie wypełnia swych obowiązków - mowa o każdym nieusprawiedliwionym dniu nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub komisji.

Posłowie mogą liczyć na dodatki, takie jak 20 proc. uposażenia, gdy przewodniczą komisji, 15 proc. kiedy pełnią funkcję zastępcy przewodniczącego oraz 10 proc. dla przewodniczących stałych podkomisji. Łącznie poseł, który pełni kilka tego typu funkcji, nie może otrzymać dodatkowo więcej niż 35 proc. uposażenia.

Parlamentarzyści dostają również pieniądze na prowadzenie biur poselskich (ryczałt). W 2019 roku jest to 14 200 zł. Kwota ta ma być przeznaczana na pokrycie takich kosztów, jak wynajem, opłaty za prąd czy usługi telekomunikacyjne, pensje dla pracowników, rozmaite ekspertyzy. Wszystko trzeba udokumentować, a rozliczenia dokonuje Kancelaria Sejmu. Jeżeli parlamentarzysta otworzy filie swojego biura, kwota ryczałtu nie zostanie zwiększona. Jak podaje Kancelaria Sejmu, ryczałt nie może być wykorzystywany na finansowanie działalności partii politycznych, organizacji społecznych, fundacji oraz działalność klubów i kół poselskich i parlamentarnych, a także na finansowanie działalności charytatywnej, sponsorskiej oraz na prowadzenie kampanii wyborczej. Na zakończenie kadencji Sejmu poseł przekazuje do Kancelarii Sejmu niewydatkowane kwoty ryczałtu oraz rozlicza się ze składników majątkowych stanowiących własność Kancelarii Sejmu, a użytkowanych w biurze posła.

Wśród przywilejów poselskich są także m.in. bezpłatne przejazdy na terenie kraju publicznym transportem zbiorowym, komunikacją miejską czy przeloty w krajowym ruchu lotniczym, pokrycie wydatków na paliwo, no i oczywiście immunitet. Co więcej, posłom, którzy nie są zameldowani w Warszawie i nie posiadają prawa do lokalu w tym mieście, przysługuje zakwaterowanie w Domu Poselskim. W razie braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim, posłowie mogą wynająć kwatery prywatne na podstawie zawartych przez siebie umów najmu - pokrywany przez Kancelarię Sejmu koszt wynajęcia kwatery prywatnej nie może przekroczyć kosztów zakwaterowania w Domu Poselskim, czyli 2 500 zł miesięcznie.

Ponadto na koniec kadencji posłowie dostają odprawę parlamentarną, która wynosi wartość trzech uposażeń.

Należy podkreślić, że nie wszyscy posłowie otrzymują uposażenie. Dzielą się oni bowiem na posłów zawodowych i niezawodowych. Pieniądze te mogą pobierać jedynie ci pierwsi. Jeżeli osoba obejmująca mandat poselski zrezygnuje z pracy zawodowej bądź prowadzenia działalności gospodarczej, staje się posłem zawodowym. W takim przypadku przysługuje uposażenie, przyznawane przez Prezydium Sejmu na wniosek posła.

Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy osiągają dochody z innej aktywności pozaparlamentarnej oprócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym. Jeżeli poseł stwierdza, że potrafi aktywność zawodową łączyć ze sprawowaniem mandatu, zostaje posłem niezawodowym. Nie otrzymuje wtedy uposażenia, ale należy mu się dieta i ryczałt na prowadzenie biura.

(Piotr Walczak)

Ile zarabia poseł? komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama