Najlepsi uczniowie otrzymają stypendia od marszałka. Nabór wniosków wkrótce

Wiadomości, Najlepsi uczniowie otrzymają stypendia marszałka Nabór wniosków wkrótce - zdjęcie, fotografia

Wszystkich, mających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2018/2019, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 20 sierpnia do 20 września 2019 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące osiągnięcia:

- uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

- byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

- osobiście w kancelarii ogólnej urzędu – parter, pokój 022 bądź

- przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4000 zł.

Więcej informacji można zasięgnąć: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536, [email protected] | oraz na stronie internetowej: http://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20182019/rozpoczyna-sie-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html lub osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

III piętro, pokój 324

(Źródło: wrotapodlasia.pl/ oprac. ASM/ Foto: pixabay.com/ books)

Najlepsi uczniowie otrzymają stypendia od marszałka. Nabór wniosków wkrótce komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama