20°C umiarkowane opady deszczu

Prawo na dziś: Wydzielenie miejsc postojowych

Blogi, Prawo dziś Wydzielenie miejsc postojowych - zdjęcie, fotografia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnosi się między innymi do kwestii dotyczącej wymaganych odległości miejsc postojowych od innych obiektów budowlanych lub ich części. O tym dziś znajdziecie sporo informacji w naszym internetowym poradniku prawnym.

Ustawodawca w przepisach wprowadza wymogi w zakresie odległości, jakie powinny być zachowane od „wydzielonych miejsc postojowych” do granicy działki budowlanej oraz okien sąsiadujących budynków. Kwestią, która budzi największe wątpliwości jest to, czy podstawę do obliczania wskazanych w nim odległości stanowi skupisko miejsc parkingowych jako całość, czy jego poszczególne części. Celem niniejszej publikacji jest próba udzielenie odpowiedzi na te pytanie.

Na wstępie rozważań należy wyjaśnić co należy rozumieć pod pojęciem „wydzielone miejsce postojowe". Paragraf 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, posługuje się w pojęciem „wydzielonych miejsc parkingowych". Pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane przez organ wydający akt prawny, ani nie znalazło swojej jednoznacznej interpretacji w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych. Zatem można uznać, że przez „wydzielone miejsce postojowe", należy rozumieć miejsce oznaczone w sposób umożliwiający ustalenie jego granic w przestrzeni (np.: poprzez oznaczenie namalowanymi liniami na posadzce lub innej nawierzchni utwardzonej – oznaczenie poziome), które jest złożone z jednego lub kilku stanowisk postojowych, odpowiadających parametrom określonym w § 20 i 21 w/w rozporządzenia, przeznaczonych wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych.

Analiza zapisów prawnych jednak nie daje jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, iż ustawodawca w przedmiotowym przepisie uzależnia obliczanie wskazanych w nim odległości zarówno od ilości stanowisk postojowych skupionych w jednym miejscu postojowym, jak i od ilości tych miejsc postojowych. Orzecznictwa sądów idą również w tym samym kierunku, bo najczęściej przypominają stronom literalne brzmienie zapisów wspomnianego wyżej rozporządzenia. Przepis natomiast stanowi, że odległość miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m dla 4 stanowisk oraz 6 m w przypadku 50-60 stanowisk włącznie”.

Tu jednak należy zauważyć pewną wadliwość. Jest nią interpretacja powołanego przepisu w sposób kumulatywny, tj. dotyczący zarówno ilości miejsc postojowych, jak i stanowisk. Za wadliwością przemawia także okoliczność braku regulacji w zakresie dotyczącym ilości miejsc postojowych w przeciwieństwie do istniejącej regulacji w zakresie stanowisk. Interpretacja kumulatywna napotyka zatem niemożliwą do przezwyciężenia przeszkodę w zakresie wykładni faktu skupienia (zgrupowania) miejsc postojowych. Przedkładając powyższy wywód na stronę praktyczną wskazać należy, iż w żaden sposób nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy odległości pomiędzy miejscami postojowymi winna wynosić metr, dwa czy też sto; być przedzielone trwałymi przeszkodami czy to sztucznymi czy taż naturalnymi, aby można było stwierdzić z cała stanowczością że mamy do czynienia z jednym lub kilkoma miejscami postojowymi.

Ustalając znaczenie przepisu prawnego interpretator powinien brać pod uwagę systematykę wewnętrzną aktu prawnego, w którym przepis ten się mieści i powinien przyjmować, że system prawa jest w jakimś sensie całością jednolitą i harmonijną.

W pierwotnej wersji § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmiał w sposób następujący: „Najbliższa odległość rzeczywista wydzielonego, niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw dziecięcych i boisk dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż:

1) dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie – 7 m,

2) dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie – 10 m,

3) dla większych zgrupowań - 20 m, z zachowaniem warunków określonych w § 276 ust. 1 (ust. 1)”.

Ustalenia ust. 1 dotyczą również sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placu zabaw dziecięcych i boisk dla dzieci i młodzieży. Zachowanie odległości określonych w ust. 1 nie jest wymagane w stosunku do miejsc postojowych znajdujących się między liniami rozgraniczającymi ulicy, na obszarze zwartej zabudowy miejskiej. Jeżeli zatem organ wydający rozporządzenie chciałby uzależnić odległość wydzielonych miejsc postojowych od granicy działki budowlanej i okien pomieszczeń sąsiadujących budynków zarówno od ilości miejsc postojowych jak i stanowisk postojowych to pozostawiłby treść omawianego przepisu w wersji pierwotnej.

Materia dotycząca sytuowania obiektów budowlanych względem granicy z sąsiednią nieruchomością (działką) to materia prawa cywilnego (tzw. prawa sąsiedzkiego), przesądza o braku podstaw do określenia w jakimkolwiek rozporządzeniu wykonawczym bezwzględnych warunków dotyczących ich lokalizacji w określonej odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub po granicy z nią. Ale z treści powyższego przepisu nie wynika, jaki dokładnie zakres spraw został przekazany do uregulowania przez ustawodawcę, ponieważ Prawo budowlane wspomina tylko o warunkach technicznych (techniczno-budowlanych), których nie definiuje i nie wyznacza ich zakresu przedmiotowego.

Istniejące obecnie przepisy prawne, regulujące kwestię miejsc postojowych i ich sytuowanie, w praktyce stwarza organom administracji publicznej, jak też i projektantom, wiele problemów.

(Artur Kosicki/ Foto: Wojciech Blaszko)


Prawo na dziś: Wydzielenie miejsc postojowych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ddb24.pl