16°C słabe opady deszczu

Prawo na dziś: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Blogi, Prawo dziś Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego części - zdjęcie, fotografia

Nasz portal wprowadza nowy cykl. Czytelnikom postanowiliśmy zaprezentować różne porady prawne, które mogą przydać się każdemu – jeśli nie w chwili obecnej, to być może w przyszłości. Dziś prawnik wyjaśni zawiłe przepisy związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Treść tego przepisu podlegała znaczącym zmianom w uprzednio dokonywanych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane. Dotyczyły one zarówno samej definicji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jak i zasad postępowania w takiej sytuacji. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. zniesiono obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej, zezwalającej na wprowadzenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zastępując go obowiązkiem dokonania zgłoszenia tego zamierzenia do właściwego organu, przed rozpoczęciem robót budowlanych z nią związanych.

Właściwym organem w sprawach zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku jest starosta. W miastach na prawach powiatu, taką funkcję pełni prezydent. Jednak koniecznie należy pamiętać, że przepisy nie wymieniają enumeratywnie wszystkich przypadków, które ustawodawca traktuje jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. A to oznacza, że mogą zaistnieć różne przypadki, które również można zakwalifikować jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Przykładem zmiany sposobu użytkowania obiektu o której mowa powyżej może być sytuacja przedstawiona w wyroku NSA z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1918/09. NSA stwierdził w nim, iż: „Zmiana sposobu użytkowania obiektu polega na tym, że zmiana obiektu budowlanego mieszkalnego na obiekt biurowy wiąże się ze zmianą warunków użytkowania obiektu budowlanego w zakresie określonym art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego tj. bezpieczeństwa pożarowego (wymusza potrzebę zmienionej funkcji pomieszczeń do wymagań przepisów przeciwpożarowych), bezpieczeństwa pracy (wymaga zastosowania odpowiednich przepisów kodeksu pracy w odniesieniu do warunków stworzonych nowych miejsc pracy w obiekcie), w zakresie warunków sanitarnohigienicznych (wymaga dostosowania instalacji i dostaw mediów technicznych do potrzeb zmienionej funkcji obiektu lub jego części) a także wpływu na wielkość lub układu obciążeń (nowa funkcja obiektu lub jego części wywołuje inne, niż dotychczasowe obciążenia na konstrukcje obiektu.

Zmiana przeznaczenia budynku z funkcji mieszkalnej na cele biurowe zmienia co najmniej warunki bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne bądź wielkość lub układ obciążeń. Budynek użyteczności publicznej, a za taki uważany jest również budynek biurowy musi spełniać określone dla tego typu obiektów warunki techniczne. Dlatego też zmiana sposobu użytkowania budynku musi zostać zgłoszona właściwemu organowi”.

Pamiętać trzeba, że dokonując zmiany sposobu użytkowania, w każdym przypadku należy przeprowadzić szczegółową ocenę, czy zamierzony nowy sposób użytkowania obiektu nie będzie kolidował nie tylko z interesem użytkowników tego obiektu, ale przede wszystkim czy nie dojdzie do naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Jest bowiem oczywiste, iż zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części może spowodować niekorzystne dla otoczenia skutki, w szczególności w sferze warunków zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, a nawet może kolidować z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy także uznać zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli spowoduje to określone skutki. Na przykład zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu lub jego części. To może nastąpić choćby poprzez zwiększenie wykonywanej dotychczas działalności wytwórczej lub usługowej w tym obiekcie. Przykładem takim może być trzykrotne zwiększenie ilości trzody chlewnej w budynkach fermy hodowlanej. Sytuację taką można uznać za zmianę warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska czy też wielkości lub układu obciążeń, a tym samym za zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Warto wspomnieć, że zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy oceniać w porównaniu do sposobu użytkowania tego obiektu określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualnie w porównaniu do sposobu użytkowania wskazanego w późniejszych decyzjach o pozwoleniu na zmianę użytkowania tego obiektu. Należy jednak zauważyć, iż zawarty w art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane zwrot „w szczególności" nie oznacza, iż każda zamiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga takiego zgłoszenia. Jedynie zmiany wymienione w tymże artykule lub w skutkach podobne do tam wymienionych powodują konieczność sporządzenia stosowego zgłoszenia do właściwego organu.

Reasumując, należy stwierdzić, że określenie charakteru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jego celem powinno być ustalenie wpływu proponowanych zmian sposobu użytkowania na wymagania techniczno-użytkowe określone w art. 5 Prawa budowlanego. Dopiero określenie charakteru tego wpływu pozwala w pełni ocenić dopuszczalność zmiany sposobu użytkowania i ewentualną konieczność uzyskania stosownego zezwolenia.

(Artur Kosicki/ Foto: Wojciech Blaszko)


Prawo na dziś: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2017-09-10 08:24:16

    W końcu DDB rozpoczęło kampanię panu Kosickiemu

  • gość 2018-04-18 14:00:36

    Dzień dobry, mam pytanie odnośnie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Mój Szef ma mieszkanie prywatne - chciałby tam zrobić "biuro", żeby nie wynajmować itd. Jest to firma budowlana, ale w biurze są 3 dziewczyny od "papierków". Jakie kroki powinien podjąć, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Musi to gdzieś zgłaszać, czy nie?

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ddb24.pl