Wiadomości, Suwałki stoją przed szansą budowy mieszkań programu Mieszkanie - zdjęcie, fotografia

Miasto Suwałki otrzymało propozycję realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia przedstawił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trakcie konferencji prasowej.

Z uzyskanych informacji wynika, że:

- przedmiotem umowy pomiędzy Miastem Suwałki, a partnerem prywatnym mogłaby być budowa lub modernizacja istniejących budynków mieszkalnych połączona z późniejszym ich utrzymaniem lub zarządzaniem przez partnera prywatnego,

- wkład własny Miasta Suwałki może stanowić w pierwszej kolejności nieruchomość, na której zrealizowane zostaną obiekty mieszkalne oraz dokumentacja projektowa dotycząca obiektów,

- wynagrodzeniem partnera prywatnego może być tzw. opłata za dostępność. Dokonywane w tej formie płatności na rzecz part­nera prywatnego rozliczać będą nakłady inwestycyjne, koszty finansowe, koszty utrzy­mania obiektów oraz zyski z inwestycji,

- partner prywatny zacznie otrzymywać wynagrodzenie dopiero z chwilą, gdy lokale zostaną wybudowane i będą mogły zostać oddane w najem. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego płatne będzie w stałych, równych kwotach miesięcznych przez określony w umowie o PPP okres.

- zapewnienie partnerowi prywatnemu możliwości zawierania umów najmu instytucjonal­nego z dojściem do własności, a następnie umów przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych na najemców wymagać będzie przeniesienia przez podmiot publiczny tj. Gminę własności nieruchomości na rzecz partnera prywatnego na czas obo­wiązywania umowy o PPP. Lokale mieszkalne nie będą w takim przypadku wcho­dzić do mieszkaniowego zasobu Gminy.

Z dokonanej analizy matrycy ryzyk przedsięwzięcia PPP na etapie budowy budynku mieszkalnego oraz jego eksploatacji wynika, że można mówić o prawidłowym ich podziale między potencjalnymi partnerami oraz Miastem Suwałki.

W trakcie realizacji projektu mieszkaniowego w formule PPP istnieje możliwość dodatkowego wykorzystania finansowego wsparcia wynikającego z obowiązującej od 1 stycznia 2019r. ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, w postaci dopłaty do czynszów /program Mieszkanie na Start/. Gmina w takim przypadku powinna zawrzeć z partnerem prywatnym dodatkową umowę. Umowa w sprawie stosowania dopłat może zostać podpisana po rozpatrzeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie wniosku o zawarcie takiej umowy a złożonego przez gminę.

Do programu Mieszkanie na Start kwalifikują się mieszkania w inwestycjach, dla których spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie:

- termin zasiedlenia mieszkań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji;

- na najem mieszkania, do którego mogą być zastosowane dopłaty, zostanie przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu na zasadach określonych ustawą;

- najemcy posiadają zdolność do terminowego regulowania czynszu (wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu);

- inwestycja spełnia wymagania dotyczące m.in. liczby i struktury mieszkań, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy powierzchni użytkowej mieszkań.

Należy wskazać, ze Gmina przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zobowią­zana będzie sporządzić ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób. Dodatkowo, wymagane będzie uzyskanie zgód Rady Miejskiej. W przypadku realizacji Projektu niezbędne bę­dzie podjęcie przez Radę uchwały kierunkowej o zamiarze jego realizacji w formule PPP.

Natomiast, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postę­powaniu wymagane będzie podjęcie przez Radę uchwał:

- na zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (niekiedy także uchwały budżetowej);

- na wniesienie przez gminę nieruchomości do Projektu;

- w sprawie zmiany wieloletniego programu mieszkaniowego gminy

Mając powyższe na uwadze Miasto Suwałki w celu realizacji takiej propozycji mogłoby zaproponować nieruchomość przy ul. Reja, z ewentualnym wykorzystaniem dokumentacji projektowej na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego obejmującego 28 mieszkań z możliwością jego rozbudowy do 36 lokali lub nieruchomość przy ul. Putry celem realizacji budynku składającego się z około 40 lokali mieszkalnych.

Dlatego też Zarząd Budynków Mieszkalnych w tym tygodniu rozpocznie badanie ankietowe związane z  zainteresowaniem wśród mieszkańców Suwałk taką ofertą. Ankietę będzie można znaleźć na stronie internetowej ZBM TBS w Suwałkach.

(Źródło i foto: UM w Suwałkach/ oprac. Cezarion)

Suwałki stoją przed szansą budowy mieszkań z programu Mieszkanie Plus komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama